Thông tin Database bắt buộc

WordPress đã được cập nhật! Trước khi tiếp tục, bạn cần cập nhật cơ sở dữ liệu lên phiên bản mới nhất.

Tiến trình nâng cấp có thể cần nhiều thời gian, vì vậy hãy kiên nhẫn.

Cập nhật Database WordPress